Polityka prywatności weldinGo

Dla weldinGo prywatność danych stanowi podstawowy czynnik prowadzenia działalności biznesowej.

Polityka prywatności weldinGo i wszelkie działania z nią związane koncentrują się na przetwarzaniu danych osobowych w sposób właściwy i zgodny z prawem, przy jednoczesnym zachowaniu ich poufności, integralności i dostępności.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy weldinGo Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000736281, posiadającą nr NIP 5862332843, REGON 380525946, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej: [email protected] oraz numerem telefonu: +48 509 983 834.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawiono wszystkie aspekty polityki prywatności weldinGo dotyczącej środowiska internetowego, mającej zastosowanie w prowadzonych przez weldinGo czynnościach biznesowych. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano rodzaje gromadzonych przez weldinGo informacji i wyjaśniono, w jaki sposób są one wykorzystywane.

weldinGo przetwarza dane osobowe na terenie UE. weldinGo działa w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”), które jest bezpośrednio wiążącym aktem prawnym. RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

weldinGo jest administratorem danych osobowych i definiuje cele i metody przetwarzania danych osobowych.

Zasady

Polityka prywatności weldinGo opiera się na poniższych zasadach ochrony danych:

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty;
 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, jasno sprecyzowanych i prawnie uzasadnionych celach, a dalsze przetwarzanie tych danych nie może być sprzeczne z tymi celami;
 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się w sposób adekwatny, stosowny oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym są one przetwarzane;
 • Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • Zostaną podjęte wszelkie stosowne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w stosunku do celu ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • Dane osobowe są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osoby, której dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym są one przetwarzane;
 • Wszystkie dane osobowe są poufne i muszą być przechowywane w sposób, który zapewnia ich należyte bezpieczeństwo;
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do wywiązania się przez weldinGo ze zobowiązań Umowy dotyczących świadczenia usług;
 • Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

Osoby, które chcą skorzystać z usług weldinGo i zamierzają przesłać weldinGo informacje, mogą zostać poproszone o podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia i ulepszania usług przez weldinGo. Dane osobowe mogą być przekazane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, wszelkich innych wspieranych przez weldinGo rozwiązań elektronicznych lub rozwiązań w zakresie oprogramowania, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z przepisami RODO. weldinGo przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego, jasno sprecyzowanego i prawnie uzasadnionego celu lub celu wynikającego z przepisów prawa obowiązujących w miejscach, w których weldinGo prowadzi działalność.

Wykorzystywanie danych osobowych

weldinGo wykorzystuje dane osobowe w celu, w którym zostały zebrane, i przechowuje je nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji tego celu. weldinGo może przechowywać dane klienta tak długo jak jest to konieczne do świadczenia usług, wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub realizacji któregokolwiek z celów wymienionych powyżej. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy weldinGo oraz pracownicy podmiotów zależnych i stowarzyszonych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i mają uzasadniony powód biznesowy.

Wykorzystywanie plików cookie

Strona internetowa weldinGo wykorzystuje pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia jak najlepszego świadczenia usług, analizowania trendów, administrowania stroną, obserwowania działań użytkowników na stronie internetowej i zbierania danych demograficznych o ogóle użytkowników. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika w celu śledzenia wzorców zachowań na stronie i zapisywania preferencji. Pliki cookie wykorzystywane przez weldinGo nie zawierają informacji, które pozwalałyby na bezpośrednią identyfikację danej osoby. Wykorzystując pliki cookie oraz technologie śledzące, weldinGo automatycznie gromadzi niektóre informacje, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych, witryny odsyłające / strony końcowe, pliki wyświetlane na stronie weldinGo (np. strony HTML, grafiki), system operacyjny, daty i godziny wizyt na stronie oraz sekwencje uruchamianych łączy, w celu analizowania trendów w statystykach zbiorczych i administrowania stroną. Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, jednakże wyłączenie plików cookie może wpłynąć na niektóre cechy strony weldinGo, jak również ograniczyć jej funkcje i usługi.

Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu plików cookie przez weldinGo, należy zapoznać się z Polityką cookies weldinGo.

Udostępnianie danych osobowych

weldinGo udostępni dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach opisanych poniżej:

 • za zgodą osoby, której dotyczą dane osobowe;
 • jeżeli służy to celowi bezpośrednio związanemu z pierwotnym celem, w którym zebrano dane osobowe;
 • jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania Umowy z klientem, prowadzenia negocjacji lub wykonania tej umowy;
 • jeżeli jest to wymagane ze względu na obowiązujące przepisy prawa, nakaz administracyjny lub sądowy;
 • jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w postępowaniach sądowych;
 • jeżeli służy to zapobieganiu nadużyciom lub innym czynom niedozwolonym, takim jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

Czasami  upoważnia inne podmioty i partnerów biznesowych, zarówno w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim, by występowali w imieniu firmy, np. prokurentów do podjęcia czynności prawnych lub firmy technologiczne do tworzenia i dostarczania systemów i technologii w celu ulepszenia produktów i usług weldinGo. W takich sytuacjach weldinGo udostępnia danym podmiotom niezbędne dane. Usługodawcom zostaną przekazane wyłącznie te dane osobowe, które są im niezbędne do wykonania usługi. weldinGo nie udostępni danych osobowych podmiotom zewnętrznym po to, by mogły one oferować klientom weldinGo swoje produkty czy usługi.

Bezpieczeństwo przetwarzania

weldinGo przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz stosuje i zachowuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udzieleniem do nich dostępu, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie danych wymaga ich transmisji w sieci, oraz przed jakimikolwiek innymi niezgodnymi z prawem formami ich przetwarzania.

Prawa do ochrony danych osobowych

W każdej chwili klienci weldinGo mają prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.

Marketingowe wiadomości e-mail

Za zgodą klienta weldinGo może wysyłać mu marketingowe wiadomości e-mail. Zgoda ta musi być dobrowolna, określona, świadoma i jednoznaczna. Powyższe wymogi zostają spełnione w momencie, gdy klient wyrazi zgodę na otrzymywanie treści marketingowych drogą mailową (zgoda aktywna).

W każdej chwili klient ma prawo na swój wniosek, bez ponoszenia żadnych opłat i bez podawania przyczyny, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z prowadzeniem przez weldinGo marketingu bezpośredniego. Jeśli klient wyrazi sprzeciw, jego dane osobowe przestaną być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

Marketingowe wiadomości e-mail zawierają informacje, które według weldinGo mogą być dla klientów interesujące, na przykład o najnowszych usługach lub aktualizacjach weldinGo.

Odpowiedzialność

Za niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odpowiada zespół weldinGo, który jest również odpowiedzialny za przestrzeganie jego zapisów. weldinGo przestrzega przepisów RODO oraz wszelkich zasad zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. weldinGo przechowuje zapis działań związanych z przetwarzaniem powierzonych danych wraz z informacjami wymaganymi przez RODO. W stosownych przypadkach weldinGo na żądanie udostępnia zapisy organom nadzorczym.

Skargi

Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez weldinGo. Wszelkie zapytania i skargi są rozpatrywane w odpowiednim czasie przez Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgodnie z procedurami wewnętrznymi.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy klient stwierdzi, że proces przetwarzania danych osobowych przez weldinGo narusza przepisy RODO, może również złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może podlegać aktualizacjom, m.in. wskutek zmian mających zastosowanie przepisów prawa czy też zmian w weldinGo.